Ugradbene linije Bankina Lefix

Opća uputstva:

 1. Pretovar i ugradnja bankina obavlja se primjerenim alatom (npr. Naša specijalna BG-klješta za bankine) ili odgovarajućom dizalicom

 2. Površina prometnica mora biti 3-5 mm viša od površine ugrađene bankine

 3. Otvori za signalne stupiće moraju ostati slobodni

 4. Bankine ne služe za proširenje kolnika, već kao zaštita njihovih rubova.

-

Nove prometnice:

 1. Postavljanje nosive podloge prema očekivanim klasama opterećenja

 2. Postavljanje bankina na posteljicu (5/8) ili svježi betonski sloj. Obratiti pažnju na dabljinu podloge.

 3. Kako bi se izbjeglo postranično pomicanje, trebalo bi postaviti potpornje, npr. betonske.

 4. Kod postavljanja voznog sloja prometnice paziti na spojeve sa bankinama.

-

Sanacije:

 1. Odrezati rub prometnice, kako bi se dobila čista linija spoja.

 2. Stari materijal maknuti.

 3. Izraditi trajni nosivi sloj prema očekivanim klasama opterećenja.

 4. Polaganje bankine na posteljicu (5/8) ili svježi betonski sloj. Obratiti pažnju na dabljinu podloge.

 5. Kako bi se izbjeglo postranično pomicanje, trebalo bi postaviti potpornje, npr. betonske.

 6. Fuge između površine prometnice i bankine ispuniti gusasfaltom, opcionalno hladnim asfaltom ili cementnim mortom.

-