Hidraulika i klasifikacije

Hidraulički proračun

Nazivni otvor 100/20-0 150/20-0 200/10-0 300/0 400/0 500/0
Qmax (l/s) 9,0 20,2 26,8 53,3 110,0 190,9
Padaline
(l/s ha)
maksimalna prihvatna površina (m²)
150 600 m² 1340 m² 1780 m² 3550 m² 7330 m² 12720 m²
200 450 m² 1010 m² 1340 m² 2660 m² 5500 m² 9540 m²
250 360 m² 800 m² 1070 m² 2130 m² 4400 m² 7630 m²
300 300 m² 670 m² 890 m² 1770 m² 3660 m² 6360 m²
350 250 m² 570 m² 760 m² 1520 m² 3140 m² 5450 m²
400 220 m² 500 m² 670 m² 1330 m² 2750 m² 4770 m²
Ovaj proračun temelji se na liniji dužine 20 m.
-

Klasifikacija prema klasama opterećenja

Klase opterećenja Nosivost Prema Normi EN 1433
A 15 15 kN Prometne površine predviđene isključivo za pješake i bicikle, zelene površine.
B 125 125 kN Putevi, pješačke zone, parkirališta za osobne automobile, parkirališne plohe u garažama
C 250 250 kN Područja rubnih kanalica i zaustavnih traka, maksimalno 0,5 m od ruba kolnika.
D 400 400 kN Kolnici kao i zaustavne trake na cestama te parkirališta za sve vrste prometa.
E 600 600 kN Površine pod velikim opterećenjima kotača vozila, kao luke, pretovarni prostori i industrijske zone.
F 900 900 kN Površine koje su pod osobito velikim opterećenjem poput prometne plohe zračnih luka.
-