Područja primjene betonskih proizvoda za željeznicu

Područja primjene su sva mjesta gdje se polažu kabeli. BG sustavi omogućavaju čisto, sigurno i jednostavno polaganje kablova zu sve pruge, željezničke ili tramvajske.

Ponuda kompletnog sustava za željeznicu osim fleksibilnog kabelskog kanala sadrži još i kablovske šahtove, spojne elemente kabelskih kanala, spojna korita, korita kabelskih kanala i pomoćne šahtove.

-

BG kabelski kanali ( sa dvije varijante polaganja poklopaca ) nalaze primjenu uz pruge i na željezničkim postajama, gdje se polažu energetski, naponski, signalni ili telekomunikacijski kablovi. Zahvaljujući masivnim poklopcima, kanali mogu poslužiti i kao pješački putevi uz pruge.
BG kabelski šahtovi, dostupni u 5 standardnih veličina, primjenjuju se uglavnom kod kabelskih čvorišta. U njima se mogu pohraniti viškovi kablova, koji su time lako pristupačni. Također je moguće i poravnanje različitih ulaznih visina.

BG pomoćni šahtovi, dostupni u dvije standardne veličine, nalaze primjenu posebno u području kolodvora, gdje se nalaze instalacije signalnih uređaja, razglasa, satova i slično, a služe također i kao međušahtovi za manje trase.

BG spojni element kabelskih kanala dostupan u 5 standardnih veličina primjenjuje se između kabelskog kanala i kabelskog šahta. 

BG spojna korita dostupna u 3 standardne veličine primjenjuju se kao spojni elementi kod paralelnog načina spajanja kabelskih kanala. 

BG korita kabelskih kanala dostupna u 2 standardne veličine primjenjuju se kod večih čvorišta (mjesta gdje dolazi velika količina kablova) kako bi olakšala pristup (kod montaže ili kod servisa)

-