Opći uvjeti poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

I. Opće odredbe

1. Ovi opći uvjeti prodaje i isporuke robe ( u daljnjem tekstu : Uvjeti ), sastavni su dio svih ugovora o prodaji i isporuci robe ( u daljnjem tekstu : Ugovor ) koje Hidro BG odvodni sustavi d.o.o. iz Zagreba, Odra, Malomlačka 7 ( u daljnjem tekstu: prodavatelj ) sklapa sa svojim kupcima prilikom redovnog obavljanja svoje djelatnosti.
2. Temeljem ovih Uvjeta kupcem se smatra svaka ona osoba čiju narudžbu je Hidro BG odvodni sustavi d.o.o. prihvatio.

-

II. Ponude

1.Ponude su za prodavatelja obvezujuće u roku od 90 dana, ukoliko drugačije nije izričiti naznačeno. Ponude su u pravilu izražene u netto iznosu, ili sa izraženim rabatom u odnosu na cijene iz važečeg cjenika.
2. Narudžbe se, gdje je to moguće, vrše pismenim putem, ili usmeno kada to nije moguće.
3. Prodavatelj pridržava pravo ne prihvatiti narudžbu kupca, o čemu će u najkraćem roku obavjestiti kupca.

-

III. Cijene

1.Cijena robe određuje se prema ponudi ili važećem cjeniku prodavatelja.
2. Cijene u cjeniku izražene su bez PDV-a.
3. Ukoliko nije drugačije naznačeno, sve cijene izražene su kao fco skladište prodavatelja, utovareno.
4. Kupcu će se obračunati količina robe temeljem uredno potpisane otpremnice.
5. Kupcu će se obračunati i Euro palete u iznosu od 60,00 kn/kom, a ukoliko se palete neoštećene vrate u roku od 6 mjeseci od dana isporuke, kupcu će biti vraćen iznos plaćen na ime paleta.

-

IV. Isporuka robe

1. Za sve isporuke vrijede rokovi naznačeni u prihvaćenoj ponudi.
2. Ukoliko kupac prije preuzimanja, a nakon narudžbe robe, iz bilo kojeg razloga odustane od preuzimanja robe, dužan je prodavatelju naknaditi štetu u iznosu od 10 % od ukupne vrijednosti naručene, a neisporučene robe.

-

V. Plaćanje robe

1. Sva plaćanja za isporučenu robu vrše se na način i u rokovima određenim ponudom i narudžbom.
2. Za zakašnjela plaćanja kupcu će se obračunati zakonska zatezna kamata, ukoliko što drugo nije dogovoreno.

-

VI. Pridržaj prava vlasništva

1. Prodavatelj zadržava vlasništvo na robi koju je isporučio kupcu sve dok kupac u cijelosti ne plti ugovorenu cijenu za robu.
2. U tom slučaju, kupac nije ovlašten predmetnu robu dalje prodavati, a niti se vjerovnici kupca mogu namiriti iz iste.
3. Ukoliko prodavatelj pozove kupca na povrat isporučene, a neplaćene robe, kupac je dužan bez odgode predmetnu robu vratiti prodavatelju, u stanju u kojem mu je roba bila isporučena.

-

VII. Prigovori kupca

1. Kupac je dužan provjeriti podatke navedene u otpremnici odmah prilikom preuzimanja robe, te u najkraćem roku prodavatelju uputiti prigovor za sve vidljive nedostatke robe, a za skrivene nedostatke u roku od 14 dana od dana isporuke.
2. Prigovori izvan navedenih rokova neće biti uvaženi.

-

VIII. Povrat robe

1. Prodavatelj će na zahtjev kupca odobriti povrat robe uz poštovanje prije naznačenih uvjeta.
2. Povrat robe moguć je samo za robu koja prethodno nije bila ugrađena.

-

IX. Završne odredbe

1. Sve sporove koji bi mogli proizaći iz primjene ili tumaćenja pojedinih odredbi ovih Uvjeta, ugovorne strane se obvezuju rješavati mirnim putem, a ukoliko to nije moguće ugovara se nadležnost Trgovačkog suda u Zagrebu.

-

X. Stupanje na snagu

1. Ovi opći uvjeti stupaju na snagu danom donošenja, a primjenjuju se od 01.01.2006.

-